TEN strijde tegen corona hebben wij voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees meer Helpdesk

Bril 2022_website 832x312px

Wetswijziging op het gebied van non-conformiteit

Automotive

Wetswijziging op het gebied van non-conformiteit

Op 1 januari 2022 wordt de wetgeving op het gebied van non-conformiteit en commerciële garanties  aangepast.

Zeker binnen de autobranche spelen de kwesties non-conformiteit en verstrekte garanties een erg belangrijke rol. Beiden gaan nu dankzij de Europese richtlijn en de daaruit volgende nieuwe wetgeving op 1 januari 2022 belangrijk in het voordeel van de consument wijzigen.

Conformiteit betekent dat de zaak die door de verkoper wordt afgeleverd aan de overeenkomst dient te beantwoorden. In het algemeen betekent dit dat de zaak die eigenschappen moet bezitten die de koper op grond van de gemaakte afspraken mocht verwachten. Daarbij gaat het dan niet alleen om eigenschappen die bij normaal gebruik van de zaak nodig zijn, maar ook om eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik. (als tenminste is afgesproken dat die zaak dergelijke bijzondere eigenschappen zou bezitten)

Indien een koper/consument van mening is dat een geleverde zaak niet voldoet aan die vereisten, dus non-conform is, geldt als hoofdregel dat de koper/consument zal moeten stellen en bij betwisting door verkoper ook zal moeten bewijzen, dat die zaak niet voldoet aan die vereisten.

Consument/kopers echter worden door de wetgever tegemoetgekomen in dit bewijsrisico. Immers, als binnen zes maanden na aflevering duidelijk wordt dat de zaak afwijkt van datgene wat tussen partijen is overeengekomen geldt het wettelijk vermoeden dat de zaak al bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord! Het is dan vervolgens aan de verkoper om te bewijzen dat de zaak toen deze werd afgeleverd wél aan die overeenkomst beantwoordde.

In het dagelijks spraakgebruik wordt ook wel gesproken van de ‘wettelijke garantie’ hetgeen dus niet geheel juist is.

De belangrijkste wijziging in deze is dat de termijn van zes maanden wordt verlengd naar één jaar! Dat betekent dus dat de verkoper gedurende een jaar na aflevering van het product, de auto, indien zich daaraan gebreken voordoen, zal hebben te bewijzen dat dit niet ligt aan het geleverde voertuig doch een andere oorzaak heeft.

Of een geleverd product conform is wordt getoetst aan de zogenaamde subjectieve en objectieve conformiteitsvereisten.
De subjectieve conformiteitseisen waaraan een product moet voldoen zijn:

  1. qua beschrijving, type, kwaliteit en functionaliteit wordt voldaan aan de gesloten koopovereenkomst;
  2. geschikt te zijn voor het door de koper/consument gewenste gebruik, indien dit aan de verkoper is medegedeeld en door verkoper is aanvaard;
  3. voorzien van alle updates, tezamen met alle toebehoren en instructies als in de koopovereenkomst bepaald.

Volgens de objectieve conformiteitsvereisten dient het product onder andere voor normaal gebruik geschikt te zijn voor de doeleinden waarvoor een product van hetzelfde type normaliter wordt gebruikt én te voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de consument/koper.

Ook moet het geleverde product voldoen aan dat wat de consument/koper “gelet op de aard van het goed en op basis van publiekelijke mededelingen die door of namens de verkoper zijn gedaan (bijvoorbeeld via reclame of etikettering) redelijkerwijs mag verwachten”.

Dat is alleen anders indien consument/koper bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is geïnformeerd dat het geleverde product daar niet aan voldoet of afwijkt.

Daarmede wordt het huidige recht dus aangescherpt in het voordeel van de consument/koper. Naar huidig recht immers geld dat de koper zich er niet op kan beroepen dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt als zulks de koper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

Voorts geldt dat garanties of specifieke kenmerken in een reclame-uiting bindend zijn voor degene die die reclame heeft geplaatst. Staan daarin gunstigere voorwaarden dan wordt verstrekt in een afgegeven garantiebewijs dan gelden die gunstigere voorwaarden, tenzij de betreffende reclame vóór het sluiten van de overeenkomst is aangepast naar de verstrekte garantievoorwaarden.

Heeft u vragen over deze wetswijziging? Laat het mij dan weten. Ik beantwoord graag uw vragen.

Geschreven door

Peter Roosendaal

advocaat
automotive, ondernemingsrecht, letselschade, erfrecht, incasso

peterroosendaal