Privacybeleid

Privacybeleid

Privacystatement TEN Advocaten N.V.

TEN Advocaten is verantwoordelijk ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en gaat daar vertrouwelijk mee om. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

TEN Advocaten verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens aan TEN Advocaten verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan TEN Advocaten uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Wij vragen voor de uitvoering van uw opdracht in ieder geval uw naam, geslacht, eventueel de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, uw functie binnen de organisatie, uw geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer. Eventueel worden notulen van besprekingen opgeslagen in ons (beveiligde) systeem. Ingeval er bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt aangevraagd, zijn er aanvullende gegevens van u nodig.

 

Grondslagen

TEN Advocaten verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). TEN Advocaten zal uw gegevens daarnaast verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze taak van algemeen belang of op grond van een wettelijke verplichting.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens buiten onze wettelijke taken of de met u gesloten overeenkomst valt, zal TEN Advocaten uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Doeleinden

TEN Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;
  • het onderhouden van contact;
  • een goede en efficiënte dienstverlening;
  • beheer van het cliëntenbestand;
  • facturering;
  • verbetering van de dienstverlening;
  • rapporteren, analyseren en verbeteren van de dienstverlening;
  • nakoming van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

TEN Advocaten kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van de door u aan ons verstrekte opdracht. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden en enkel in het kader van de opdracht.

Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer TEN Advocaten aan een wettelijke verplichting moet voldoen. TEN Advocaten zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.


Bewaren persoonsgegevens

TEN Advocaten zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken of in het kader van de wettelijke bewaarplicht.

Indien u TEN Advocaten een sollicitatie toestuurt, bewaart TEN Advocaten uw gegevens vier weken wanneer er geen vervolggesprek of indiensttreding volgt. Op verzoek kan TEN Advocaten uw gegevens voor een eventuele nieuwe vacature/andere functie één jaar bewaren. U dient hiervoor expliciet toestemming te geven.

 

Beveiliging persoonsgegevens

TEN Advocaten vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft TEN Advocaten passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies


Social media

De social media knoppen op de website en in onze digitale handtekening zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. U kunt in de privacyverklaring van het desbetreffende netwerk nalezen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Uw rechten

U heeft het recht om aan TEN Advocaten een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij u bij indiening van uw verzoek zich te identificeren. Dat kan op kantoor, in persoon door uw identiteitsbewijs te tonen, of u dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail richten aan Mandy de Koning ([email protected]).

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TEN Advocaten, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

* TEN Advocaten kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.